Monday, 17 October 2016

Vabilo na shod v soboto, 22.10.2016 v Parižljah

Združene civilne iniciative vas vabijo na shod za ohranitev naše doline! 
Pridite v soboto 22. oktobra 2016 ob 10h dopoldne na križišču pri kapeli v Parižljah. Shod bo v vsakem vremenu.

Z nami bodo župani, predstavniki okoljskih organizacij, političnih strank in vaši sokrajani. Pridi tudi ti! Skupaj bomo zahtevali enakovredno vrednotenje tras hitre ceste od Velenja do avtoceste A1 z upoštevanjem vseh zakonov in strategij. 
Zavzemamo se za cenejšo, prometno učinkovito, in kmetijstvu neškodljivo povezavo med Velenjem in Celjem.

Kdor podpira CI Braslovče in Zvezo CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Friday, 16 September 2016

Ob tiskovni konferenci TRS

Pravica, Luca Giordano.
Ob tiskovni konferenci 16.9.2016, ko Gibanje TRS predstavlja ovadbe zoper ministra za
infrastrukturo ter Ministrstvo za okolje in prostor, skupino za izdelavo Državnega prostorskega načrta za cestno povezavo Velenje - AC priključek Šentrupert, želi Civilna iniciativa pojasniti, kaj je vzrok teh ovadb.

Traso na severnem delu 3. razvojne osi so izbrali na podlagi študija vrednotenja iz leta 2007 (1). Dve trasi: F2 in F6 sta bili ocenjeni zelo enakovredno (114 za F2 in 112 za F6), a so vseeno izbrali traso F2 kljub obilici napak, kar je Vlada ugotovila leta 2011 (2).

Takrat so ugotovili, da je študija variant neprepričljiva, da so bili cilji umeščanja nejasni, da je bila uporabljena metodologija vrednotenja vplivov na kmetijska zemljišča neprimerna in da je bolj smiselno in racionalno usmeriti pozornost na razvoj in modernizacijo obstoječe cestne mreže.

Med napačnimi vhodnimi podatki je tudi prometna študija, ki je imela dve bistveni napaki, kar je leta 2014 ugotovil DARS (3), ki nudi MOP-u tehnično podporo. Celju so zmanjšali število delovnih mest na polovico (le 14.954 namesto 28.000) in rast prometa med Velenjem in avtocesto A1 ocenili na dvakrat večjo kot drugod.

Posledica napačnih podatkov v prometni študiji je bil vpliv na prometni in ekonomski vidik vrednotenja (5), ki je izkazal neupravičeno višjo interno stopnjo donosnosti trase F2 (sedaj F2-2: Velenje – Šentrupert), namesto F6 (Velenje – Arja vas). Sedaj je predlagana trasa F2 v očitnem neskladju s Strategijo razvoja prometa v RS (4), ker ne posodablja obstoječe regionalne ceste Velenje - Arja vas ali jo umešča ob ostoječ koridor, pač pa ustvarja novega.

Pripravljalec (MOP, z DARS-om) ve, da so bile v študiji vrednotenja narejene napake. Ve, da je imela prometna študija napake, ki so vodile k napačnim sklepom. Ve, da bo cesta Arja vas – Velenje potrebna kot 4-pasovnica. A kljub pozivom k razumu (6) vztraja, da bi zgradili hitro cesto drugje kot tam, kjer je promet.

Od leta 2008 do danes smo pripravljalcu že 18-krat poslali zahtevo po ponovnem vrednotenju, s katerim bi popravili napake, a tega noče storiti. Zaradi utemeljenega suma ponareditve uradne listine, nevestnega dela v službi in oškodovanja javnih sredstev bo zato o tem odločalo tožilstvo.

Viri:
1. Študija variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj – Koper in mejo z Republiko Avstrijo (https://drive.google.com/open?id=0B0NksjCnSKyGaUp4c2YzYjNFVEk)
2. Poročilo medresorske delovne komisije, 2011 (https://drive.google.com/file/d/0B0NksjCnSKyGR21EMjJISXhwdFk/view, strani 2-3 in 9-32)
3. Novelacija prometnega modela za celotno vplivno območje poteka tretje razvojne osi od Avstrije do avtoceste A1 (https://drive.google.com/file/d/0B0NksjCnSKyGVjBrdmlGbnc4azQ/view, stran 51-52)
4. Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji (http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_razvoja_prometa_v_RS/Strategija_razvoja_prometa_v_RS-koncna_razlicica.pdf, str 225: Ro.9, stran 228: Ro. 33)
5. Strokovna podlaga vrednotenja s prometno ekonomskega vidika: »Izdelava prometnega in ekonomskega dela študije variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj – Koper in mejo z Republiko Avstrijo«, september 2007 (OMEGA consult, d.o.o., Ljubljana)
6. Poročilo s posveta na ZAPS, december 2015 (http://www.zaps.si/img/admin/file/dogodki/2015/Zapisnik_posvet_3RO16_12_2015_Stalisca_razpravljalcev.pdf), stališče strokovnega sveta ZAPS (http://www.zaps.si/img/admin/file/dogodki/2015/Stali%C5%A1%C4%8De_SSZAPS_3RO.pdf)

Wednesday, 10 August 2016

Zakaj graditi dve štiripasovnici, če bi ena zadostovala?

Zveza civilnih iniciativ v Savinjski dolini je predstavila svoje mnenje o severnem delu trase 3. razvojne osi med Velenjem in avtocesto A1. Iz državnih dokumentov namreč izhaja, kako želi država trošiti denar za nespametne projekte, namesto da bi zgradili tiste, ki so resnično potrebni.

V predlogu Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa RS (vir 1) je zapisano, da se planira nova dvo- ali štiri-pasovna povezava Slovenj Gradec-Velenje-A1, prav tako pa se planira rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Velenje-A1 (Arja vas). Izvedba, oz. gradnja obeh je predvidena med letoma 2018 in 2022.

To pomeni, da država želi na plečih vseh Slovencev zgraditi novo državno cesto F2-2, nato pa še rekonstruirati obstoječo cesto Velenje – Arja vas. Slednjo si država predstavlja kot štiripasovnico, ker je iz prometnih študij jasno, da je tam največ prometa.

Dejstvo, da država želi najprej izsiliti dražjo traso F2-2 (308 mio €), nato pa še zgraditi cenejšo in bolj nujno F6 (120 mio €), nakazuje na javnosti skrite zasebne interese, saj v neštetih javnih soočenjih predstavniki države niso znali pojasniti razlogov za gradnjo dveh cest. Navedeno Spominja na velenjsko izčrpavanje države s TEŠ 6, ko naj bi blok 6 nadomestil stara dva bloka, po njegovi izgradnji pa želijo posodobiti še druga dva.

V svojem stališču je zveza iniciativ še poudarila, da je predlagana trasa F2-2 med Velenjem in Šentrupertom ne povezuje Celja in Velenja, s čimer se prometna učinkovitost med omenjenima središčema ne izboljšuje. Prav tako je trasa ogromen investicijski zalogaj, saj je od drugih predlaganih poti dražja za kar 188 milijonov € in s tem oddaljuje izgradnjo ceste do Koroške. In nenazadnje, predvidena trasa uničuje prvovrstna kmetijska zemljišča v samem osrčju Savinjske doline, čemur nasprotuje kmetijsko ministrstvo.

Ministrstvo za okolje in prostor, ki vodi postopek umeščanja 3. razvojne osi, očitno ne upošteva ugotovitve vladne medresorske delovne skupine iz leta 2011, ki je svetovala, naj se namesto izgradnje nove F2-2 posodobi obstoječo Velenje – Arja vas. Prav tako tudi ne podpore 19 županov Savinjske regije po trajnostnem umeščanju trase med Velenjem in Celjem.

Viri:
1. Predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa RS
a. Priloga 1 - Nacionalni program
b. Priloga 2 - Projekti (glej poglavji Ro 9.1 in 9.2)
i. Ro.9.1 nova dvo ali štiri pasovna povezava Slovenj Gradec-Velenje-A1)
ii. Ro 9.2 rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Velenje-A1(Arja vas)
c. Priloga 3 - Dinamika
2. Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji (glej str 225: Ro.9 in stran 228: Ro. 33)
3. Novelacija prometnega modela za celotno vplivno območje poteka tretje razvojne osi od Avstrije do avtoceste A1 (stran 51-52)

Kdor podpira CI Braslovče, naj pritisne gumb Podpiram.

Thursday, 14 July 2016

Ob javni razgrnitvi v Braslovčah

Danes nismo bili na javni razgrnitvi zato, ker tako zahteva zakon, ampak zato, ker obstaja dejanska dilema o tem, kako naj poteka bodoči razvoj v tem delu Slovenije.

Sodobna družba je sumničava do vseh strokovnjakov in njihovih mnenj, tudi v zdravstvu je drugo mnenje običajna praksa. Javnost je v zadnjih letih postala izjemno občutljiva tudi na študije, s katerimi se upravlja javna sredstva in prostor. Izkazalo se je, da večkrat upravičeno (vir 1).

V Civilni iniciativi Braslovče od 2007 (vir 2) opozarjamo na bistvene pomisleke o odseku 3. razvojne osi, ki ga danes obravnavamo. Na najvišji ravni so se prvič potrdili leta 2011 (vir 3), ko je medresorska delovna komisija ministrov med drugim ugotovila:

- da je študija variant neprepričljiva,
- da so bili cilji umeščanja nejasni,
- da je bila uporabljena metodologija vrednotenja vplivov na kmetijska zemljišča neprimerna in
- da je bolj smiselno in racionalno usmeriti pozornost na razvoj in modernizacijo obstoječe cestne mreže.

Pomisleki so bili dodatno podkrepljeni v 2014, ko je bilo ugotovljeno, da so bili v študiji variant uporabljeni prometni podatki napačni (vir 4)

Zato je upravičeno pričakovanje, da se pomisleke z vso resnostjo preveri in se s tem tudi upošteva ugotovitve medresorske delovne komisije. Prav taki preveritvi so postopki umeščanja tudi namenjeni. To je še posebej nujno danes, ko je regija z dvema županskima peticijama očitno razdeljena na dvoje.

Pristojni so z zadnjimi izjavami in dejanji pokazali, da pomislekov ne želijo preveriti, pač pa DPN sprejeti do konca, ker je to njihova naloga. Na zadržke odgovarjajo s postopkovnimi in ne z vsebinskimi pojasnili. Kljub temu verjamemo, da se marsikdo od njih z CIB osebno strinja.

Pristojnim predlagamo imenovanje kompetentne delovne skupine in preveritev znanih zadržkov in očitkov. To bo odločevalcem v pomoč pri tehtanju interesov in pri iskanju najboljše rešitve za vso regijo in tudi za državo. Ponovno pa predlagamo tudi pripravo nove študije variant, ki bo upoštevala ugotovitve medresorske delovne komisije iz leta 2011 ob uporabi ustreznih metodologij in pravih podatkov.


Viri:
1. Knjiga 3. RAZVOJNA OS - Analiza vrednotenja tras: https://cibraslovce.blogspot.si/2008/03/preberite-knjigo-3-razvojna-os-analiza.html
2. Revizijsko poročilo o TEŠ6: http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/4ED8F22FA9E7DE71C1257EC1004BFD43
3. Poročilo medresorske delovne komisije, 2011 (https://drive.google.com/file/d/0B0NksjCnSKyGR21EMjJISXhwdFk/view, strani 2-3 in 9-32)
4. Novelacija prometnega modela za celotno vplivno območje poteka tretje razvojne osi od Avstrije do avtoceste A1 (https://drive.google.com/file/d/0B0NksjCnSKyGVjBrdmlGbnc4azQ/view, stran 51-52)

Kdor podpira CI Braslovče, naj pritisne gumb Podpiram.

Tuesday, 28 June 2016

Iz Dela: Likanje ceste mimo Braslovč

V torek, 28. junija 2016 je v Delu izšel članek z naslovom Likanje ceste mimo Braslovč, kjer novinar opisuje spremembe, ki jih predlagatelj (MOP, s pomočjo DARS-a) predlaga in jih namerava predstaviti v kratkem.

Vse opisane spremembe: nov priključek, zožanje cestišča, eno počivališče manj in pokrit vkop ne za državo ne za Braslovče ne predstavljajo nobene razlike.

Zakaj?
Še vedno je predlagana trasa:
- trikrat dražja od tiste proti Arji vasi (mdr. ker ima tri predore in po novem tudi pokrit vkop),
- neskladna s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (ker ne povezuje Velenja in Celja) in Strategijo razvoja prometa v RS (ker ustvarja nov koridor, obstoječo cestno mrežo pa zanemarja),
- prometno neučinkovita (ker večina prometa poteka med Velenjem in Celjem),
- in potratna do kmetijskih zemljišč (ker močno zmanjšuje pridelovalno sposobnost na visoko donosnih ravninskih zemljiščih).

Zaradi napak pri vrednotenju (tukaj in tukaj) predlagana trasa pomeni odmik od ciljev 3RO. Pomeni tudi veliko tveganje odmika gradnje proti Koroški:

  • Sprejem odločitve za F2-2, v kolikor bi se vseeno uspela prostorsko umestiti, bi pomenil veliko porabo srednjeročno razpoložljivih sredstev DARS-a, ocenjena vrednost je namreč preko 300 milijonov evrov. To pomeni manj razpoložljivega denarja za odsek proti Koroški ali počasnejše izvajanje naložbe. 
  • Gradnja F2-2 je tehnično zahtevna in dolgotrajna, kar je tudi tveganje odmika gradnje proti Koroški. 


Kako bi lahko izgledala vizija razvoja 3RO na severnem delu, preberite tukaj.

Ministrstvo za okolje in prostor očitno vodi postopek za tisto traso, ki je po volji Mestne občine Velenje in z njimi povezanih oseb, na škodo vseh državljanov RS. Žalostno, res.

Kdor podpira CI Braslovče, naj pritisne gumb Podpiram.

Sunday, 5 June 2016

Posvet o 3. razvojni osi v Celju

V Celju je 31.5.2016 potekal posvet o 3. razvojni osi. Posnetek si lahko ogledate spodaj.Kdor podpira cenejšo traso, ki bi hitreje povezala Koroško do avtoceste A1, naj pritisne gumb Podpiram.

Tuesday, 31 May 2016

Večer: O hitri cesti končno tudi v Celju

Danes je v Večeru izšel članek "O hitri cesti končno tudi v Celju," kjer novinarka niza razloge za nasprotovanje hitri cesti po varianti F2 med Velenjem in Šentrupertom. Hkrati tudi kaže možnost za boljšo rešitev ob obstoječi cesti Velenje - Arja vas.
Članek preberite na: http://www.vecer.com/o-hitri-cesti-koncno-tudi-v-celju-6228030

Kdor podpira CI Braslovče, naj pritisne Podpiram.

Sunday, 29 May 2016

3RO: Vizija leta 2021

Predstavljamo vizijo, kako lahko leto 2021 izgleda.

  

  

Kdor podpira CI Braslovče, naj pritisne Podpiram.

Wednesday, 25 May 2016

Javni denar in DARS

Pripenjamo besedilo 86. redne seje Vlade RS, v katerem je videti, kako Republika Slovenija za DARS jamči posojilo pri EIB. Izbira tras in plačilo izgradnje ni samo stvar DARS-a, to se tiče vseh davkoplačevalcev.

Vlada določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko  
Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (avtoceste IX), sklenjene v Ljubljani 18. aprila 2016 ter ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije. 
Sprejem zakona o ratifikaciji poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo (RS) in Evropsko investicijsko banko (EIB) za posojilo DARS, najeto pri EIB v višini 145 mio EUR, bo omogočil črpanje posojila in s tem izgradnjo avtocestnega odseka Draženci – Gruškovje, izgradnjo polnega avtocestnega priključka Šmarje – Sap, investicije v posodobitev in nadgradnjo elektro strojne opreme, ITS opreme, opreme kontrolnih centrov ter izvedbo ukrepov za povečanje prometne varnosti. Eden izmed bistvenih pogojev za črpanje posojila EIB je namreč uveljavitev poroštvene pogodbe.  
Skladno s poroštveno pogodbo je najvišja obveznost RS kot poroka omejena na 174 milijonov EUR, poroštvo pa se uveljavlja s pisnim pozivom, če DARS na podlagi pisnega poziva EIB ne poravna veljavne zapadle obveznosti. V primeru unovčitve poroštva bi RS izpolnila veljavno finančno obveznost, hkrati pa bi ta sredstva nadomestila z unovčenjem regresne pravice, ki bo določena v pogodbi o načinu in pogojih zavarovanja poroštva RS med RS in DARS.


Kdor podpira cenejše trase hitrih cest, naj pritisne gumb Podpiram.

Tuesday, 10 May 2016

Infografika o 3. razvojni osi

V CI Braslovče smo pripravili infografiko, ki prikazuje dva možna načina, kako povezati Velenje z avtocesto. S starimi napakami ali z novim projektom.

Kdor podpira CI Braslovče, naj pritisne gumb Podpiram.

Preverjeno! na Pop TV, 22.2.2011Ponovno objavljamo posnetek oddaje Preverjeno, ki je bila objavljena 22.2.2011, a je še kako aktualna. 
http://24ur.com/bin/video.php?media_id=60620755&section_id=4&article_id=3600670

Kdor podpira CI Braslovče, naj pritisne gumb Podpiram.

Sunday, 17 April 2016

Vili Kovačič: Problem 3. razvojne osi. Gostujoč komentar.

Spoštovani,
Oblastni mlini meljejo neslišno in neutrudno. Trasa ceste 3.razvojne osi se pripravlja v molku in tišini vladnih soban. Na koncu vedno obvelja argument, da je prepozno. Zato, da ne bi bilo treba komu storiti koraka nazaj.
Novinarstvo kot 4 veja oblasti je soodgovorno, ko se pri nas sprejemajo nore in izsiljene rešitve. Sem in tja se oglasi Civilna iniciativa Braslovče, katere zbor krajanov na to temo je v dveh včerajšnjih prispevkih novinar RTVSLO arogantno označil za “nesklepčno”. Zdaj za njim to – famozno nesklepčnost, celo v naslovih ponavljajo drugi mediji, npr. v Delu.

Pred mesecem in pol je bil na RTVSLO v oddaji ODKRITO problem trase 3RO korektno predstavljen, vendar je očitno izzvenel v prazno – kajti potem vse tiho je bilo. Oni (oblast, ministrstvo in Miro Cerar) pa nedvoumno in kljub vsem argumentom, za tuj denar veselo rinejo naprej. Še na misel jim ne pride, da bi jih lahko kdo ustavil. Njihov argument je, da so na oblasti in imajo mandat za vse zlorabe in neumnosti. Politična stabilnost pa je očitno postala vrednota vrhunske slovensko (po butalsko) omejene pameti.

Spoštovani, tej aroganci je treba narediti konec tako, da bo javnost izvedela kašno vrečo brez dna nam nastavljajo in v kakšno cestno avanturo nas spuščajo. Uničevali bomo zemljo in denar, denar Davkoplačevalcev. Zato Vam pod nujno predlagam, da naredite konec tej goljufiji in samovolji. Naredite več oddaj in soočenj o tem problemu. Predvidena trasa Šentrupert – Velenje, se lahko primerja le še s samim TEŠ6 – nekateri ji pravijo “avtocestni TEŠ6”. Obstoja pa tudi skrita povezava med obema, o čemer sem sam že pisal.
Novinarji ste soodgovorni za več kot si mislite – odgovorni ste, ne samo kadar je kdo kaj slabega storil, odgovorni ste tudi kadar je kdo kaj dobrega opustil. “Čista” vest zaradi formalnih nepristojnosti, je za nas državljane slab izgovor, da ne uporabite moči, ki jo imate in za kar vas tudi (žal še vedno prisilno) plačujemo. V upanju, da boste v odgovoru konkretni, vas lepo pozdravljam
Vili Kovačič
državljan K. DavkoPlacevalciSeNeDamo

Friday, 15 April 2016

Zbor občanov Braslovč

Objavljamo posnetek z zbora občanov Braslovč, ki je potekal 14. aprila 2016.

Povezave na posamezne prispevke:
- Županov uvod: https://youtu.be/STyEbyNLJiA
- Uvod Krajevnega odbora Parižlje-Topovlje. https://youtu.be/STyEbyNLJiA?t=18m45s
- Kronologija CIB, Žan Pižorn: https://youtu.be/STyEbyNLJiA?t=22m31s
- Zakaj zbor občanov, Urban Jeriha: https://youtu.be/STyEbyNLJiA?t=38m27s
- Prostorska preveritev trase F6, Mateja Kričej: https://youtu.be/STyEbyNLJiA?t=57m50s
- Županov sklep predstavitev: https://youtu.be/STyEbyNLJiA?t=1h17m18s
- Začetek javne diskusije: https://youtu.be/STyEbyNLJiA?t=1h18m13s

Medijske objave so bile - kot vedno - različne:
RTV Prva jutranja kronika: http://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranja-kronika/174399982, od 6:15 dalje.
RTV Druga jutranja kronika: http://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranja-kronika/174399986, od 5:15 dalje.
RTV Slovenska kronika: http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174400192, od 5:38 dalje.
Delo: http://www.delo.si/novice/slovenija/premalo-obcanov-proti-trasi-tretje-razvojne-osi.html

Pri Delovem članku je zanimiva navedba: "Večkrat smo iz dvorane tudi slišali, da gre za lobije in velenjske interese, da MOP svojega dela ni opravil, da pa dokazov za kakšne bolj konkretne obtožbe še nimajo." Dokaze, da MOP svojega dela ni opravil, smo nazorno in obširno predstavili. Novinarka Špela Kuralt jih lahko še enkrat pogleda na zgoraj objavljenem posnetku.
Za dokaze o velenjskih interesih priporočamo ogled arhiva naše spletne strani, na primer http://cibraslovce.blogspot.si/2011/03/kako-se-lobira-za-drazjo-prometno.html .


Kdor podpira CI Braslovče, naj pritisne gumb Podpiram.

Tuesday, 8 March 2016

RTV: Odkrito o tretji razvojni osi

Na tretjem programu TV Slovenija je 8. marca 2016 potekala oddaja Odkrito o tretji razvojni osi.

Voditeljica Vida Petrovčič je povabila goste: Bojan Kontič, Barbara Radovan, Janez Lajovic, Mateja Kričej in Urban Jeriha.

Oddajo Odkrito poglejte na tej povezavi: http://4d.rtvslo.si/arhiv/odkrito/174392868

Kdor podpira CI Braslovče, naj pritisne gumb Podpiram.Thursday, 3 March 2016

Žvižgači

Imate kakšno zanimivo informacijo o 3. razvojni osi, a želite ostati anonimni? Veste, kdo je kupil kakšno zemljišče? Kdo je podpornik CI Braslovče? Kdo drži figo v žepu?

Pomagajte nam v boju za pametno rešitev in nam brez tveganja sporočite informacije. Kliknite na to povezavo. 

https://docs.google.com/forms/d/1p_TogA105PWFYIR-cdNdciFdz_dZcPK4tMmb7KfzNhA/viewform

Kdor podpira CI Braslovče, naj pritisne gumb Podpiram.